İstoç Oto ve Ticaret Merkezi, Askar Plaza,
Kat:2, No:22-23, 34214
Bağcılar-İSTANBUL

T: +90 212 911 87 00
M: info@tts.com.tr

Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, TTS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz çalışanlarımızın kimlik, iletişim, lokasyon, mesleki deneyim, eğitim bilgisi, video ve fotoğraf görüntünüz, banka hesap bilgileriniz, sağlık bilgileriniz, aile üyeleri bilgileriniz, ip adresi bilgileriniz, şifre ve parole bilgileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Şirket tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kapsam dâhilinde işlenecektir:

• Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

• Çalışanlar iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

• Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

• Finans ve Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

• Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

• Hukuki işlerin yürütülmesi,

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi,

• İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,

• Çalışan sözleşme süreci yönetimi,

• Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilebilmesi,

• Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,

• Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,

• Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,

• İnternet log kayıtlarının tutulması,

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Personel seyahatlerinin planlanması ve avans süreçlerinin yürütülmesi,

• Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,

• Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı,

• Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası,

• Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

Şirket’inveri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, http://www.tts.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından biizzat tarafınızdan yazılı olarak, çalışan beyanları, kartvizit, kariyer siteleri, formlar, OSGB ve İSG birimleri, tedarikçiler, loglama, e- posta ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla ve ticari ve işletmesel faaliyetlerimizi yürütmek sebebiyle, iş ilişkisinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Siz değerli çalışanlarımız, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, http://www.tts.com.tr adresindeki formu doldurup imzalayarak, iletebilirsiniz. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca  bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Şirketimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.

* İşbu Aydınlatma Beyanı metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın içeriği güncellenecektir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

İşbu aydınlatma Metinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle www.tts.com.tr adresinden bulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirket’e ücretsiz olarak iletebiliriniz.

1. Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile aracılığı ile İstoç Oto ve Ticaret Merkezi, Askar Plaza, Kat:2, No: 22-23 34214 Bağcılar-İSTANBUL adresine iletilmesi,

2. Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra şirketimiz  ttsnakliyat@hs01.kep.tr adresine,

3. Başvuru formu doldurulup info@tts.com.tr mail adresine gönderebilirsiniz.

İstoç Oto ve Ticaret Merkezi, Askar Plaza, Kat:2, No:22-23 34214 Bağcılar İstanbul
T: +90 212 911 87 00 F: +90 212 911 87 20